CEO Phan Thảo và đối tác Châu Phi

CEO Phan Thảo gặp đối tác đến từ Châu Phi đem sản phẩm của NPOIL ra thị trường nước ngoài.
đối tác châu phi
đối tác nước ngoài và NPOIL