Showing all 2 results

Phụ gia dầu nhớt là các chất phụ trợ được thêm vào dầu nhớt để cải thiện hoặc mở rộng các đặc tính của nó. Các phụ gia thường được thiết kế để tối ưu hóa hiệu suất và bảo vệ của dầu nhớt trong các điều kiện hoạt động cụ thể